پایه‌های کیش زرتشت

در آئین زرتشت، فروهر و یا روان انسان دارای دو نماد خوبی و بدی است و این امر به خوبی بن ‌مایه فلسفه زرتشت را نشان می‌دهد که هر کس باید تلاش نماید تا نیروی سپنتامینوی خود را فر و شکوه بخشد و کارمایه “انکره مینوی” را به زیر پا بکشد و با این پیکار دو گونه ‌گان روان خود را فرهی داده تا راه را بر والایی و رستایی مینوی خود بگشاید و پیشرفت نماید و کامیاب شود.

گاتاها سرود سوم (30) بند 3

اینک، آن دو مینوی همزاد که در آغاز،

در اندیشه و انگار پدیدار شدند،

یکی نیکی را مینماید وآن دیگری بدی را.

شخص خردمند از این دو نیکی را برمی گزیند،

و شخص نادان بدی را.

 از سویی دیگر چون دایره میان پیکره نشانه جاودانی بودن روان است می ‌توان اینگونه برداشت کرد که هر اندازه که آدمیان برای والایی فروهر خود بکوشند پس از درگذشت از این جهان روان آن‌ها از پایگاه بالاتری برای رسایی‌های خود، دوره نوینی را آغاز خواهد کرد.

بر همین انگیزه است که ایرانیان باستان پس از درگذشت نزدیکان خویش گریستن و زاری و اندوه را نکوهیده و ناشایست می ‌دانستند. زیرا زمانی که ما بپذیریم که فروهر و یا روان دلبندان ما با گذشتن از این جهان دوره‌ای از رسایی خود را پشت سر می ‌گذارند و از پایگاه بالاتر و نوی، راه رستایی خود را می ‌پیمایند باید خرسند و شاد بود نه اندوهگین و گریان، هر چند که نبود آنانها، مایه تلخکامی و ناگوارایی برای بازماندگان باشد. بدین ترتیب، در فلسفه زرتشت هر کسی بر پایه سرشت فروهر خود پاسخگوی رفتار خویش است.

بر نهاد چنین اندیشه نیرومند و والایی بود که هیچگاه کوروش بزرگ و یا بیشتر پادشاهان باستانی ایران به گواه تاریخ نه تنها کیش زرتشت را به زور به مردم ندادند و ستمی بر آنان روا نداشتند بلکه باورهای د یگران را هم آزاد گذاشتند و به اندیشه و کیش و آئین آنها ارج نهادند.

گاتاها سرود چهارم (31) بند 11

ای خداوند خرد،

هنگامیکه در آغاز برای ما جسم و جان و وجدان آفریدی

وبما همچنین نیروی اندیشیدن وتوان کارکرد ن وسخن گفتن بخشیدی،

تاهرکس بد لخواه خویش وبا کمال آزادی کیش خود را بر گریند. 

همچنین به پیروی ازهمین باورآئین زرتشتی ونیز دستورهای مردمی این بزرگمرد خردمند جهان استکه فرمان نامه هوده‌های مردمی (حقوق بشر) کوروش بزرگ هنگام گشایش بابل می ‌گوید:

 “من به هیچ کس پروانه ندادم که مردمان را آزار و به شهر ویرانی برساند. من فرمان دادم که نباید هیچ خانه‌ای آسیب ببیند و نباید به دارایی کسی دستبردی زده شود و سرمایه‌ای به پروره برود و چاپیده شود. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدایان خود آزاد باشند. فرمان دادم که همه مردم در اندیشه، جا، دین و رفت و آمد آزادند. هیچ کس نباید کسی را بیازارد.”

شوربختانه پادشاهانی هم مانند خشایارشاه هخامناشی وانوشیروان ساسانی هم بوده اند که تحت تاثیر کرپانها (روحانی نمایان) مانند „کارتیر“ آزادی باورهای دینی دیگرانرا زیر پا نهادند.

در قسمت های بعدی خواهیم داشت :

فلسفه جاودانگی زرتشت

/ 0 نظر / 38 بازدید