تقدیم به احسان

تقدیم به احسان

نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی    نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی

نه جان بی نصیبم را پیامی از دل آرامی         نه شام بی فروغم رانشانی از سحرگاهی

نیابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی     ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی

به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی         به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی

کیم من آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان      نه آرامی نه امیّدی نه همدردی نه همراهی

گهی افتان و خیزان چون غباری در بیابانی     گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظر گاهی

رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکب ها    به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی

/ 1 نظر / 5 بازدید
احسان

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] دم شما گرم محمد جان خیلی خوب بود