/ 5 نظر / 87 بازدید
بخرش

"راستی بهترین است ، خوشبختی است خوشبختی از آن ِ کسی است که خواستار خوشبختی دیگران باشد. "

احسان محمدي

محمد جان دمت گرم بالاخره عكسا رسيد

پیمان

جای ما خالی

GJ

دگر باره سلامی می کنم بهر رفیقان نویسم بهرتان چند بیت هزیان

GJ

بگذشت آن روزگاران زود بگذشت قشنگ و خوشگل و خشنود بگذشت چنان سریع رفت روزگاران از کنارم که هر چه خورده بودم شد زهرمارم *** گهی یادم بیاید مهریاری گهی افخم گهی اهم قربانی گهی در خواب بینم شیریان را همان استاد نامرد گیریان را گهی در یادم آید دکتر جوادی که بس دیدم از او من نامرادی گهی آید به یادم استاد قدردان همان استاد خوب و شاد و خندان گهی بر یادم آمد استاد صافی استاد درس فارسی خانم پناهی اساتیدی که دادن درس ایمان عباسی و میرزائی و منصوریان ادامه دارد