جواب امتحان میانترم آمار خانم خاکسار

1-سوال اول که خیلی ساده بود محور افقی میشد حدود واقعی طبقات عمودی هم میشد فراوانی تجمعی که اگه Xi ها رو حساب میکردید و با یه نقطه وصل میکردید یه نمودار با سیر صعودی میشد نا متقارن بود چون اون رابطه بین میانه مد میانگین برقرار نبود میانه مد و میانگین هم هر سه عددشون حدودا نزدیک 1.67 بدست میومد

2-سوال دوم که گفته بود 5تا سوال 4 گزینه ای به چند طریق میشه جواب داد میشد: 4بتوان 5 یعنی 1024                                                                           1024=5^4

3-با حروف کلمه کشور چند کلمه 2 حرفی میشه نوشت میشه                   12=3*4

4-جواب اون 15 لامپ 5تامعیوب 3تا میخواهیم انتخاب کنیم احتمال چقدر است میشه ترکیب احتمال اولی هیچی معیوب نباشه:        0/26=(3 15 ) /( 3 10 )

    دومی فقط یکی معیوب باشه:          0/49 = ( 3 15)  / ( 2 10 ) ( 1 5 )

5- گفته بود آیا توزیع احتمال هست یا نه کافی بود اعداد متغیر x رو بزارین تو تابع داده شده اولی منفی میشد پس شرط اول برقرار نبود مجموع هم 1 نمیشد پس توزیع احتمال نبود

6- آخری هم میشد

                                                                  f(x)=0; 0<x

                                                                 1/8 :واسه x بین 0 و 1

                                                                1/8+3/8 : واسه 1و2

                                                                   1/8+3/8+3/8: واسه x بین 2و3

                                                    1/8+3/8+3/8+1/8: واسه x بزرگتر از 3    

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید